Наукові напрями

Кафедра фізичної географії та геоекології КНУ віддавна визнанається за провідний в Україні та широко відомий поза її межами центр наукових досліджень в галузі природничої географії. Разом з розвитком географічної науки та потреб суспілства, напрямок і тематика наукових досліджень кафедри змінювались. Так, в 1960-70-ті роки науковці кафедри були зосереджені на складанні ландшафтної карти України й обгрунтуванні схеми її фізико-географічного районування (О.М.Маринич, О.І.Ланько, О.В.Поривікіна, Н.П. Сирота, П.Г.Шищенко та ін.), у 1980-90-ті роки провідний напрямок наукових пошуків був пов’язаний з ландшафтно-географічними дослідженнями прикладного спрямування (П.Г.Шищенко, М.Д.Гродзинський, Л.Л.Малишева та ін.). На зламі тисячоліть науковці кафедри були зосереджені на впровадженні екологічного та гуманстичного підходів у фізичну географію, її математизацію (М.Д.Гродзинський, В.М.Самойленко С.П.Романчук, О.П.Гавриленко та ін.).

Сучасні наукові пошуки членів кафедри віддзеркалюють як досягнутий стан розвитку й актуальні проблеми географії, передусім геоекології, так і суспільні запити на наукові географічні розробки. Головні напрямки наукових досліджень кафедри – ландшафтна екологія, математичне моделювання природних процесів і структур, застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування в геоекологічних дослідженнях, екологічна оцінка та експертиза проектів.

Ландшафтно-екологічні дослідження

Кафедра стала одним із провідних наукових центрів ландшафтної екології в Україні та Східній Європі. Найвагоміші наукові результати одержані в вирішенні таких проблем, як поліструктуріність ландшафтів, оцінювання стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень, прогнозування змін ландшафтів, визначення норм допустимих антропогенних навантажень на ландшафти, аналіз та картографування ландшафтного різноманіття, ступеня антропізації ландшафтів, ландшафтно-екологічне обґрунтування проектів і схем природокористування, проектування екомереж. Ландшафтно-екологічні розробки виконуються для території України в цілому та її окремих регіонів. Провідні науковці з напряму – проф. М.Д. Гродзинський, доц. Л.Ф, Білоус, доц. О.П. Гавриленко, доц. Н.П.Корогода.

Особливості підходу кафедри до ландшафтно-екологічних досліджень й основні досягнення у цьому напрямі – див. посилання (.pdf).

Моделювання географічних процесів і структур

Моделювання геограічних процесів і структур базується на розробленій методології стохастичного моделювання геосистем. Моделювання здійснюється за закономірностями власної динаміки геосистем з метою оцінки, прогнозу, районування та обмеження негативних наслідків для здоров'я населення. Прикладна геоінформаційна реалізація здобутків напряму дозволила об'єктивно обґрунтувати конкретні рішення з оптимізації природокористування. Зокрема, розроблена інформаційна система еколого-економічної оптимізації експлуатації дніпровських водосховищ, ГІС-кадастр стану і використання водних об’єктів України та ландшафтів їх водозборів, створені електронні бази для підтримки інформаційного менеджменту басейну Дніпра і річок м. Києва, методи геоінформаційного моделювання екомереж тощо. Провідний науковецьз напряму – проф. В.М. Самойленко.

Зі змістом даного наукового напряму можна ознакомитись за посилання (.pdf).

Геоінформаційні технології у вивченні ландшафтів

Географічні інформаційні системи (ГІС) дозволяють ефективно управляти складними геопросторовими даними та аналізувати їх, адже поєднують в єдине ціле такі галузі як цифрова картографія, управління базами даних, дистанційне зондування та автоматизоване проєктування. Серед найбільш поширених типів даних, які використовуються у дослідженнях ландшафтів й опрацбовуються за лопомогою ГІС, є цифрові моделі рельєфу, космічні знімки, результати польових досліджень, громадські дані, що агрегуються краудсорсинговими проектами. Різні типи геопросторових даних у поєднанні з аналітичними можливостями ГІС використовуються у таких напрямках досліджень, як аналіз змін у землекористуванні, вивчення процесів, що відбуваються у ландшафті, проектування екомереж, моделювання міграційних потоків у ландшафті, прогнозування місць акумудяції забруднювальних речовин тощо. Провідні науковці з напряму – доц. Д.В.Свідзінська.

Сприйняття та естетика ландшафту

Співробітники кафедри стали піонерами на Україні в розробці питань сприйняття ландшафту. Розроблені й реалізовані оригінальні методи, що дозволяють визначити закономірності сприйняття людиною ландшафту, регіону, отримати кількісні оцінки привабливості ландшафтів та ступеню важливості для людини різних екологічних проблем. Методи включають соціологічне опитування населення, використання комп’ютерної графіки, показ респондентам фотокарток ландшафтів та інші. Провідні науковці з напряму – доц. О.В.Савицька, інж. О.Ю. Гродзинська.

Важливою формою наукової роботи кафедри є організація нею регулярних наукових конференцій з ландшафтної екології. Кафедра стала ініціатором таких конференцій і з часу проведення першої з них (Київ, 1999 р.) таких конференцій було проведено чотири. У конференціях брали участь провідні науковці з фізичної географії та геоекології України, а також зарубіжні вчені.