Наукові монографії співробітників

Геоекологія і природокористування

Гавриленко О. П.

Київ, 2018. 393 с. ISBN 978-617-7069-19-4

Висвітлено теоретико-методологічні основи геоекології, методи геоекологічних досліджень. Розглянуто головні положення геоекологічної політики України і світу. Проаналізовано сутність понять природно-ресурсного потенціалу і природокористування, впливу людини на природу. Наведено приклади порушень геоекологічних функцій літосфери, педосфери, водного середовища і атмосферного повітря. Сформульовано значення інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Розкрито геоекологічні наслідки нагромадження відходів, а також геоекологічні загрози для біоти, роль заповідної справи і екомережі у розв’язанні цих проблем.

Стійкість геосистем до антропогенних навантажень

Гродзинський М. Д.

Київ: Лікей, 1995. 233 с.

Обґрунтовані теоретичні положення аналізу стійкості геосистем. Охарактеризовані основні механізми забезпечення стійкості вертикальних структур геосистем, ландшафтних територіальних структур та ландшафтних меж. Комплекс кількісних показників стійкості геосистем та система методів їх оцінювання розроблені на основі концептуального та формального апарату теорії надійності. Розглянуті методичні питання оцінювання та аналізу стійкості геосистем, результати аналізу стійкості геосистем України, застосування цих результатів до прогнозування змін ландшафтів, нормування антропогенних навантажень, раціональної організації території.

Пізнання ландшафту: місце і простір

Гродзинський М. Д.

У 2-х томах. Київ: "Київський університет", 2005. ISBN 966-594-710-9

Монографія присвячена ландшафту як поняттю, що належить не лише до географії, а до поля загальної культури. У першому томі висвітлені питання становлення та розвитку ідеї ландшафту, аналізуються його інтерпретації та загальні властивості. Більша частина першого тому монографії присвячена поняттю місця ландшафту. Розглядаються питання виникнення, формування та зникнення місць, їх устрій, межі, розміри, форма. Другий том книги присвячений просторовим конфігураціям ландшафту. Висвітлюються питання масштабів, типів просторових конфігурацій ландшафту.

Ніші ландшафтів України у просторі кліматичних факторів

Гродзинський М. Д., Свідзінська Д. В.

Київ: Обрії, 2008. 259 с. ISBN 966-95774-0-4

Концепції факторного простору математики та ніші, розробленій в екології, застосовано до вивчення ландшафтів та їх залежності від клімату. Описано методику побудови та аналізу ніш ландшафтів рівнинної частини України у багатовимірному факторному просторі. Визначено багатовимірні ніші ландшафтів України у різних факторних просторах, оцінено їх об'єми та міри перекриття. Виконано оцінку подібності ландшафтів за їх вимогами до зовнішніх факторів. Проаналізовано очікувану реакцію рівнинних ландшафтів України на можливе потепління клімату. Запропоновано комплекс кількісних критеріїв щодо вибору територій для заповідання.

Геоінформаційне моделювання екомережі

Самойленко В. М., Корогода Н. П.

Київ: Ніка-Центр, 2006. 224 с. ISBN 966-521-378-4.

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано і розроблено теоретично-прикладні основи геоінформаційного математично-картографічного моделювання регіональної екомережі. Запропоновано загальну алгоритмічну схему моделювання, класифікацію елементів екомережі, їхніх функцій, критеріїв ідентифікації і рівня природно-каркасної значущості. Обґрунтовано концептуальну схему та методику математично-картографічного моделювання екомережі, яка оперує ситуаційними комбінаціями тематичних випадкових і детермінованих полів. Удосконалено способи оптимізації просторового вимірювання показників біоландшафтного різноманіття. Запропоновані підходи протестовано на прикладі басейну Росі.

Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем

Самойленко В. М., Верес К. О.

Київ: Ніка-Центр, 2007. 296 с. ISBN 978-966-521-465-6

Завантажити (.pdf)

Концепції факторного простору математики та ніші, розробленій в екології, застосовано до вивчення ландшафтів та їх залежності від клімату. Описано методику побудови та аналізу ніш ландшафтів рівнинної частини України у багатовимірному факторному просторі. Визначено багатовимірні ніші ландшафтів України у різних факторних просторах, оцінено їх об'єми та міри перекриття. Виконано оцінку подібності ландшафтів за їх вимогами до зовнішніх факторів. Проаналізовано очікувану реакцію рівнинних ландшафтів України на можливе потепління клімату. Запропоновано комплекс кількісних критеріїв щодо вибору територій для заповідання.

Модельна ідентифікація берегових геосистем

Самойленко В. М., Діброва І. О.

Київ: Ніка-Центр, 2012. 328 с. ISBN 978-966-521-598-1

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано та розроблено теоретично-прикладні основи модельної ідентифікації геосистем берегової зони водосховищ. Запроваджено поняття про берегову зону як макрогеотон та викладено способи його геотонного структурування. Створено класифікаційну схему головних сучасних фізико-географічних процесів у береговій зоні. Обґрунтовано підходи до структурування берегової зони й. запропоновано класифікації берегових геосистем. Визначено особливості модельного геоекологічно-функціонального районування берегової зони та вирізнення його таксонів. Розроблено підходи до моделювання стану таксонів районування шляхом оцінювання їхньої стійкості та надійності. Викладено способи чисельного вирішення низки теоретично-прикладних задач моделювання меж і елементів стану берегових геотонів. Апарат модельної ідентифікації протестовано щодо берегової зони Київського водосховища. Результати може бути використано у регіональних схемах і проектах природокористування та водоохоронного зонування для поліпшення стану берегових зон.

Моделювання басейнових геосистем

Самойленко В. М., Іванок Д. В.

Київ: ДП "Прінт Сервіс", 2015. 208 с. ISBN 978-617-7069-23-1

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано теоретично-прикладні основи моделювання стану басейнових геосистем середніх і великих водотоків. Запропоновані підходи до параметризації модельних оцінювань обґрунтованих складників рівня стану басейнової геосистеми базуються на використанні розрахункових комбінацій варіантних тематичних перетинів субполів модельних об'єктів із змістово визначеними субполями структури землекористування, а також модельних індексів і категорійно-класифікаційних схем. Параметричне моделювання обґрунтовано щодо основних форм стійкості ьасейнових геосистем фазово-антропізаційної стоково-регулювальної, флювіо-ерозійної, радіогеоекологічної, самоочищувальної та ін.). Запропоновані підходи верифіковано на прикладі басейнової геосистеми Десни.

Моделювання регіонально-специфічної екомережі

Самойленко В. М., Маляренко О. С.

Київ: Ніка-Центр, 2017. 196 с. CD, ISBN 978-966-521-691-9

Завантажити (.pdf)

Розроблено концептуальні підвалини та методику математично-геоінформаційного моделювання регіональної екомережі структурно багатоманітних і істотно антропізованих регіонів. Розглянуто критерії аналізу біоландшафтного різноманіття, алгоритм і геоінформаційно-технологічні підходи до моделювання регіонально-специфічної екомережі. Результати стануть в нагоді для наукового обґрунтування та практичної реалізації заходів із збереження та відновлення довкілля, насамперед на основі створення регіональних і міжрегіональних екологічних мереж. Підхід та метолику верифікаційно реалізовано на прикладі Північного Приазов’я.

Антропізація ландшафтів

Самойленко В. М., Діброва І. О., Пласкальний В. В.

Київ: Ніка-Центр, 2018. 232 с. ISBN 978-966-521-712-1

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано концептуальні підвалини та розроблено методику аналізу міри антропізації ландшафтів і фізико-географічних таксонів. Запропоновано категорійно-класифікаційну схему міри антропізації ландшафтів в залежності від міри антропогенного впливу на них. Сконструйовано септильно параметризовану нелінійну шкалу міри антропізації ландшафтів. Розроблено генералізовані шкали міри антропізації ландшафтів. Побудовано шкалу геоекологічної ситуації в землекористуванні. Здійснено верифікаційну реалізацію методики для зон мішаних і широколистяних лісів та лісостепу. Результати реалізації засвідчили обґрунтованість і доцільність застосування запропонованих аналітичних підходів. Їх може бути втілено в схемах і проектах природокористування для його оптимізації та реалізації ефективних природоохоронних заходів, спрямованих на регулювання антропогенного навантаження на ландшафти з метою його зниження, зважаючи й на транскордонний вимір таких заходів.

Геоекологія: Термінологічно-тлумачний словник

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Київ: ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2016. 412 с. ISBN 978-617-696-449-0

Термінологічно-тлумачний словник є виданням довідково-інформаційного характеру, що відображає коло термінів, понять і категорій, прямо чи опосередковано пов’язаних з геоекологією. Словник дає достатньо повне уявлення про предмети, об’єкти, процеси, категорії тощо, які позначаються даними термінами. У статтях термінологічно-тлумачного словника висвітлюються найбільш поширені визначення і тлумачення широкого спектру геоекологічних та природоохоронних термінів і понять.

Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П., Муніч Н. В.

Київ: Альтерпрес, 2014. 468 с. СD, ISBN 978-966-542-566-3

Висвітлено історію розвитку геоекологічних уявлень, геоекологічні функції літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. Розкрито теоретико-методологічні основи геоекології. Проаналізовано головні положення сучасної геоекології, використано найновіші фактичні матеріали. Наведено різноманітні аспекти геоекологічного обґрунтування проектів природокористування та численні приклади екологічних ситуацій як в Україні, так і за її межами. Останній розділ присвячено розгляду регіональних геоекологічних проблем України.