Наша бібліотека

Підручники та посібники

Інформаційні мережі

Білоус Л. Ф.

Київ: Логос, 2008. 140 с. ISBN 966-581-686-1

У посібнику розглядаються теоретико-методичні аспекти організації комп’ютерних інформаційних мереж, сервіси мережі Інтер-нет, засади створення географічного інформа-ційного ресурсу. Пропонується комплекс прак-тичних і самостійних завдань.

Біогеографія

Білоус Л. Ф.

Навчальний посібник. Київ: 2020. 400 с.

В посібнику розглядаються: теоретико-методичні засади біогеографії; фактори й закономірності розподілу живої речовини біосфери; принципи й системи біогеографічного районування; питання збереження біорізноманіття.

Екогеографія України: навчальний посібник

Гавриленко О. П.

Київ: Знання, 2008. 646 с. ISBN 978-966-346-472-5

У посібнику розкрито теоретико-методологічні аспекти екогеографії. Послідовно висвітлено найголовніші положення екогеографії та геоекології, використано сучасні наукові та фактичні матеріали. Проаналізовано при-родно-ресурсний потенціал та головні геоекологічні проблеми використання і охорони всіх видів природних ресурсів України. Розглянуто джерела й фактори техногенного навантаження на природне середовище та медико-географічні проблеми України, спричинені цим навантаженням. Наведено численні приклади кризових екологічних ситуацій як в Україні, так і за її межами.

Основи екології : підручник

Олійник Я. Б., Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Київ: Знання, 2012. 560 с. ISBN 978-966-346-933-1

Викладено теорію, методологію і практику загальної екології. Проаналізовано історичні етапи станов-лення і формування екології як науки та її сучасну галузеву структуру. Висвітлено структуру екосистем, їх біотичні та абіотичні взаємодії. Особливу увагу приділено вченню В.І. Вернадського про біосферу, її структуру, еволюцію, кругообіги речовини та енергії, властивості й глобальні функції живої речовини. Розкрито найголовніші глобальні проблеми людства. Наведено численні приклади екологічних проблем та шляхів їх розв’язання в усьому світі. Окремий розділ присвячено найважливішим аспектам екології людини – наукової галузі, навколо якої нині не вщухають гострі дискусії.

Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування : підручник

Гавриленко О. П.

Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. 304 с. ISBN 966-594-981-0

Викладено базові методологічні основи геое-кологічного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування, зокре-ма схем районних планувань адміністративних областей з урахуванням специфіки структурно-функціональної ландшафтної організації планувальної території. Сформульовано сутність ландшафтознавчого аналізу для проектно-планувальних цілей; визначено основні етапи передпроектних геоекологічних дослі-джень; розроблено практичні рекомендації щодо системи природоохоронних заходів у ландшафтно-планувальних комплексах.

Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування: електронний підручник.

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2015. 395 с. СD, ISBN 978-617-7069-25-5

Висвітлено теоретико-методологічні основи конструктивної географії і природокористування, зокрема впливу людини на природу в процесі природокористування. Сформульовано сутність концепції ресурсних циклів. Наведено численні приклади негативного впливу різних секторів природокористування на природне оточення, а також сучасних заходів щодо їхньої модернізації та екологізації. Проаналізовано світовий розвиток «зеленої» економіки та інструменти ефективної раціоналізації природокористування.

Основи екології : електронний підручник

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2015. 517 с. CD, ISBN 978-617-7069-52-5

Викладено теоретико-методологічні основи загальної екології, етапи розвитку екології як науки. Розкрито екосистемну організацію біосфери та головні положення вчення Вернадського про біосферу і ноосферу. Проаналізовано проблеми, що супроводжують сучасне використання природних ресурсів і природно-ресурсного потенціалу біосфери. Наведено численні приклади кризових екологічних ситуацій на планеті. Розкрито причи-ни виникнення сучасної енергетичної кризи та обґрунтовано її екологічні наслідки. Окремий розділ присвячено екології людини, що особливо актуально з огляду на сучасну антропогенну трансформацію біосфери.

Геоекологія України: підручник

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. 494 с. ISBN 978-617-7069-58-3

Висвітлено теоретико-методологічні основи геоекології як науки, становлення і розвиток, тлумачення і завдання геоекології, методи геоекологічних дослі-джень. Сформульовано найбільш актуальні сучасні геоекологічні проблеми України та причини їхнього виникнення. Розглянуто головні проблеми геологічно-го середовища, використання і охорони ґрунтово-земельних, водних та інших природних ресурсів Укра-їни; причини виникнення енергетичної кризи та її еко-логічні наслідки; поводження з відходами; проблеми і перспективи природно-заповідного фонду і розбудо-ви національної екомережі України. Проаналізовано природоохоронне законодавство та екологічна політика України.

Екологія з основами геоекології : підручник

Гавриленко О. П.

Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 462 с. ISBN 978-613-8-14447-2

Розглянуто теоретико-методологічні основи загальної екології, етапи розвитку екології як науки, проаналізовано структуру сучасної екології та її місце в системі наук. Дета-льно розкрито екосистемну організацію біосфери, а також головні положення вчення Вернадського про біосферу і ноосферу. Проаналізовано проблеми, що супроводжують сучасне використання природних ресурсів і природно-ресурсного потенціалу біосфери. Використано найновіші наукові й фактичні матеріали, наведено численні прикла-ди кризових екологічних ситуацій в усьому світі. Окремий розділ присвячено аналізу сучасних глобальних екологіч-них проблем, причин їхнього виникнення і можливих шляхів розв’язання.

Прикладна геоекологія : підручник

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Київ : ПВТП «LAT&K», 2020. 440 с. ISBN 978-617-7824-13-7

Висвітлено теоретико-методологічну сутність прикладної геоекології, зокрема тлумачення і завдання, методи досліджень. Сформульовано принципи екологізації природокористування та організації безвідходного виробництва. Розгля-нуто головні геоекологічні ризики різних галузей природокористування. Проаналізовано геоекологічні наслідки і шляхи подолання глобальної енергетичної кризи. Наведено численні прикла-ди негативних наслідків нераціонального природокористування, деградації природних ресурсів і природного середовища. Останній розділ присвячено геоекологічному обґрунтуванню проектів природокористування та ролі в ньому прикладної геоекології і фахівців геоекологічно-го профілю.

Ландшафтна екологія: підручник

Гродзинський М. Д.

Київ: Знання, 2014. 550 с.

У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій “суб’єкт-об’єктних” відносин. Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології менеджменту та планування ландшафтів.

Ландшафтознавство: навчальний посібник

Гродзинський М. Д., Савицька О. В.

Київ: ВПЦ «Київський університет, 2008. -319 с. ISBN: 978-966-439-080-1

Розглянуто основні питання щодо змісту ландшафтознавства, його методологічних засад, історії становлення та співвідношення з іншими науками. Розділи навчального посібника відповідають головним напрямкам досліджень сучасного ландшафтознавства – осягненню поняття ландшафту, вивченню його як просторового та динамічного феномена, як ціннісної категорії та як об’єкта сприйняття людиною. Розглянуто основні наукові напрями дослідження ландшафту та напрями практичного застосування ландшафтознавства.

Естетика ландшафту

Гродзинський М. Д., Савицька О. В.

К.: Київський університет, 2005. 183 с.

Розглянуто теоретико-методологічні засади естетики ландшафту, викладене основні теорії сприйняття людиною ландшафту, біолого-еволюційні, культурно-середовищні, персональні чинники естетичного сприйняття ландшафту. Ландшафт розглянуто як об'єкт естетичного сприйняття, особливу увагу приділено його фізіономічним, перцепційно-когнітивним якостям, формуванню образу ландшафту, ландшафтним смакам та їх зміні у часі. Викладено методи естетичного оцінювання ландшафту, правові засади охорони естетичних якостей ландшафту.

Заповідна справа в Україні: навчальний посібник

Гродзинський М. Д., Стеценко М. П. (ред.)

К.: 2003. 306 с. ISBN 966-95365-6-1

Викладені науково-методологічні, правові, організацій-ні, управлінські та інші основи, на яких ґрунтується за-повідна справа в Україні. Значна увага приділена пи-танням створення та проектування територій природ-но-заповідного фонду України, організації різних на-прямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, облі-ку природоохоронних територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та роз-будові національної екомережі України. Розглянута структура та зонально-регіональні особливості природ-но-заповідного фонду України з характеристикою запо-відників і національних природних парків держави. Подано тлумачний словник основних термінів із запо-відної справи.

Статистичні та стохастичні математичні методи в географії: електронний підручник

Самойленко В. М., Топузов О. М.

К.: Ніка-Центр, 2011. СD, ISBN 978-966-521-580-6

Викладено базові положення та підходи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових функцій, методологічно та методично оптимально сис-тематизовані для імовірнісного математичного аналізу параметрів географічних процесів і явищ і стану географічних систем (геосистем). У першій частині (статистичні математичні методи) розглянуто поняття про імовірнісний простір і зміст випадкової величини, закони та моменти її розподілу з вирізненням характеристик і узагальнювальних показників емпіричного та теоретичного розподілу, зокрема стосовно географічної інформації. Викладено теоретичні схеми й основні закони розподілу випадкової величини з урахуванням їхньої застосовності до аналізу різних географічних параметрів. Наведено підходи до оцінювання властивостей і показників емпіричних розподілів та їхньої апроксимації теоретичними законами. Висвітлено особливості відтворення зв'язків між випад-ковими величинами. У другій частині (стохастичні математичні методи) розглянуто основні вихідні поняття теорії випадкових функцій і характеристики та властивості випадкових процесів і полів з огляду на особливості вивчання стохастичної структури випадкових функцій географічних параметрів.

Географічні інформаційні системи та технології: електронний підручник

Самойленко В. М.

К.: Ніка-Центр, 2012. DVD, ISBN 978-966-521-585-1

Мультимедійно-інтерактивний електронний підручник присвячено викладу базових теоретико-методичних аспектів і особливостей створення та функціонування географічних інформаційних систем (ГІС). Розглянуто поняття про просторовий аналіз та про геоінформаційні структури даних і їхні моделі. Наведено під-ходи до введення, збереження, вибірки, редагування та виводу географічно координованих даних, маніпуляції цими даними та їхнього просторового аналізу. Висвітлено питання класифікації та перекласифікації просторових об'єктів, оперування статистичними поверхнями та просто-ровими розподілами точок, ліній і полігонів, накладання шарів і дизайну результатів аналізу. Розглянуто особливо-сті сучасних програмних засобів просторового аналізу, зокрема ГІС-інструментарію. Подано визначення основних понять, необхідні для полегшення сприйняття змісту. Підручник містить засоби навігації, візуалізації, підказок, контекстного пошуку та музичного супроводу, фото- та відеоматеріали за змістом розділів, гіперпосилання всередині тексту, а також додаткові фото- та відеосюжети, які відображають мальовничі просторові об'єкти світу. Пода-но україномовний і англомовний предметні покажчики з системою гіперпосилань на текст.

Дидактика географії: монографія (електронна версія)

Самойленко В. М., Діброва І. О. та ін.

К.: Ніка-Центр, 2013. 570 с. CD, ISBN 978-966-521-619-3

Завантажити (.pdf)

Викладено основні складники дидактики географії. Розглянуто теоретичні засади навчання географії, особливо-сті його компетентісної орієнтації, методи педагогічного наукового дослідження у шкільній географії й ретроспек-тиву її становлення. Розкрито компоненти психодидактичного підґрунтя навчання географії з виокремленням його психодидактичних засад і дидактичних принципів організації такого процесу. Викладено диференціацію й підходи до формування географічних компетенцій учнів і актуальні методи й методичні прийоми навчання геог-рафії. Розглянуто сучасні засоби навчання географії ра-зом із географічними навчальними моделями. Висвітлено основні складники комп'ютеризації процесу навчання географії. Наведено підходи до проектування й реаліза-ції системи контролю, зокрема тестового, знань і вмінь учнів з географії. Виконано систематизацію сучасних технологій навчання географії.

Регіональні та локальні екомережі: підручник

Самойленко В. М., Корогода Н. П.

К.: "Логос", 2013. – 192 с. ISBN 978-966-171-665-9

Завантажити (.pdf)

Викладено змістові підвалини формування та методику геоінформаційного математично-картографічного моде-лювання екомереж. Висвітлено змістово-класифікаційний аспект моделювання екомереж, зокре-ма класифікації природно-соціально-економічних функ-цій, природних ядер і екокоридорів екомереж. Розгля-нуто критеріальний аспект моделювання екомереж, а саме критерії ідентифікації й рівня природно-каркасної значущості можливих елементів екомереж і критерії рівня стану об’єктів моделювання екомереж. Подано загальну алгоритмічну схему моделювання екомереж. Вона містить підпроцеси математично-картографічного та геоінформаційного моделювання екомереж. Наведе-но приклади реалізації методики моделювання регіона-льних і локальних екомереж, які візуалізують відповідні базову, початкову, проміжну та кінцеву модельну струк-тури та етапи геоінформаційного моделювання екомереж.

Навчання географії: понятійно-термінологічний словник

Самойленко В. М., Олійник Я. Б., Вішнікіна Л. П., Діброва І. О.

К.: Ніка-Центр, 2014. – 352 с. ISBN 978-966-521-349-9

Завантажити (.pdf)

Викладено понад 1700 основних дефініцій нав-чання географії як спеціально організованої, спланованої й керованої взаємодії між учителем і учнями. Дефініції словника охоплюють тлумачення сенсу й особливостей змістового і процесуального компонентів навчання географії. Наведено поняття та терміни, які розкривають склад географічних компетенцій, передбачених для формування в учнів, а також зміст і структуру шкільної географії як предмету. Запропоновано дефініції, які характери-зують системовизначальні складники навчального процесу з географії: мету навчання, власне взаємо-поєднану діяльність учителя й учнів і результат нав-чання. Висвітлюються й операційні складники про-цесу навчання: зміст навчального матеріалу, дидак-тичні інструменти, форми організації навчального процесу. Окремий наголос зроблено на понятійно-термінологічному відображенні прогресивних складників комп'ютеризації процесу навчання географії.

Проектування ГІС: підручник (англ. і укр.)

Самойленко В.М., Даценко Л.М., Діброва І.О.

К.: ДП "Прінт Сервіс", 2015. – 256 с. ISBN 978-617-7069-19-4

Завантажити (.pdf)

У англійсько-українському підручнику розглядаються методологічні основи й технології проектування геог-рафічних інформаційних систем (ГІС). Розглянуто зага-льні поняття проектування ГІС. Наведено алгоритми установчого (ініціального), стратегічного, системного, експлуатаційного та завершального проектування ГІС. Підручник спрямовано на підтримку участі у міжнарод-ному співробітництві, насамперед з ГІС і розвитку ін-фраструктур просторових даних.

GIS designing: Textbook (in English and Ukrainian).

Samoilenko V. M., Datsenko L. M., Dibrova I. O.

Kyiv: SE 'Print Service', 2015. 256 p.

English-Ukrainian textbook deals with methodological bases and technologies of geographic information systems (GIS) designing. General notions of GIS designing are con-sidered. The algorithms of basic (initial), strategic, system, operation and final designing of GIS are given. The text-book is aimed at supporting participation in international cooperation, concerning primarily GIS and the develop-ment of spatial data infrastructures.

Природничо-географічне моделювання: підручник

Самойленко В. М., Діброва І. О.

Київ: Ніка-Центр, 2019. 320 с. ISBN 978-966-521-736-7

Завантажити (.pdf)

Викладено теоретично-методичні підвалини природничо-географічного моделювання як дослідження структури, динаміки та стану природничих геосистем, зв'язків і процесів усередині них, між ними та із зовнішнім середовищем за допо-могою природничо-географічних моделей. Обґрунтовано принципи та способи модельно-параметричної формалізації геосистем, задавання їхньої стохастичної структури та застосування комплексу моделей стійкості і надійності геосис-тем. Запропоновано підходи до геоекологічного модельного районування. Розглянуто зміст опти-мізаційно-діагностичного моделювання, зокрема для оптимізації режимів управління геосистемами та геоекологічного моніторингу, а також діагнос-тики першопричин погіршання стану геосистем. Наведено приклади тематичного математично-геоінформаційного природничо-географічного моделювання (ландшафтно-гідрорадіоекологічного районування, моделю-вання басейнових геосистем, екомереж і берегових геотонів та ін.).

QGIS by example

Bruy A., Svidzinska D.

Packt Publishing, 2015

Ця книга проведе вас від встановлення QGIS, завантаження, підготовки даних до проведення найбільш поширених операцій геопросторовго аналізу. Завантажуйте та візуалізуйте просторові дані, створюйте дивовижні карти та публікуйте їх в Інтернеті та ефективно автоматизуйте свою роботу за допомогою QGIS Processing Framework. Дізнавайтесь про різні вид ГІС-аналізу за до-помогою детальних прикладів з реального світу. Практикуйтесь у виконанні найпоширеніших завдань картографування та аналізу на основі реальних наборів даних.

Методи геоекологічних досліджень: геоінформа-ційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник

Свідзінська Д. В.

Київ: Логос, 2014

Розглянуто основні питання щодо реалізації геоекологічних досліджень засобами геоінформаційного програмного забезпечення. Розділи посібника відповідають головним напрямам геоекологічних досліджень в контексті аналізу сучасних цифрових геоданих: базова підготовка картографічних матеріалів, робота з цифровими моделями висот та космічними знімками. Розглянуто основні типи геоданих відкритого доступу.

Наукові монографії співробітників

Геоекологія і природокористування

Гавриленко О. П.

Київ, 2018. 393 с. ISBN 978-617-7069-19-4

Висвітлено теоретико-методологічні основи геоекології, методи геоекологічних досліджень. Розглянуто головні положення геоекологічної політики України і світу. Проаналізовано сутність понять природно-ресурсного потенціалу і природокористування, впливу людини на природу. Наведено приклади порушень геоекологічних функцій літосфери, педосфери, водного середовища і атмосферного повітря. Сформульовано значення інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Розкрито геоекологічні наслідки нагромадження відходів, а також геоекологічні загрози для біоти, роль заповідної справи і екомережі у розв’язанні цих проблем.

Стійкість геосистем до антропогенних навантажень

Гродзинський М. Д.

Київ: Лікей, 1995. 233 с.

Обґрунтовані теоретичні положення аналізу стійкості геосистем. Охарактеризовані основні механізми забезпечення стійкості вертикальних структур геосистем, ландшафтних територіальних структур та ландшафтних меж. Комплекс кількісних показників стійкості геосистем та система методів їх оцінювання розроблені на основі концептуального та формального апарату теорії надійності. Розглянуті методичні питання оцінювання та аналізу стійкості геосистем, результати аналізу стійкості геосистем України, застосування цих результатів до прогнозування змін ландшафтів, нормування антропогенних навантажень, раціональної організації території.

Пізнання ландшафту: місце і простір

Гродзинський М. Д.

У 2-х томах. Київ: "Київський університет", 2005. ISBN 966-594-710-9

Монографія присвячена ландшафту як поняттю, що належить не лише до географії, а до поля загальної культури. У першому томі висвітлені питання становлення та розвитку ідеї ландшафту, аналізуються його інтерпретації та загальні властивості. Більша частина першого тому монографії присвячена поняттю місця ландшафту. Розглядаються питання виникнення, формування та зникнення місць, їх устрій, межі, розміри, форма. Другий том книги присвячений просторовим конфігураціям ландшафту. Висвітлюються питання масштабів, типів просторових конфігурацій ландшафту.

Ніші ландшафтів України у просторі кліматичних факторів

Гродзинський М. Д., Свідзінська Д. В.

Київ: Обрії, 2008. 259 с. ISBN 966-95774-0-4

Концепції факторного простору математики та ніші, розробленій в екології, застосовано до вивчення ландшафтів та їх залежності від клімату. Описано методику побудови та аналізу ніш ландшафтів рівнинної частини України у багатовимірному факторному просторі. Визначено багатовимірні ніші ландшафтів України у різних факторних просторах, оцінено їх об'єми та міри перекриття. Виконано оцінку подібності ландшафтів за їх вимогами до зовнішніх факторів. Проаналізовано очікувану реакцію рівнинних ландшафтів України на можливе потепління клімату. Запропоновано комплекс кількісних критеріїв щодо вибору територій для заповідання.

Геоінформаційне моделювання екомережі

Самойленко В. М., Корогода Н. П.

Київ: Ніка-Центр, 2006. 224 с. ISBN 966-521-378-4.

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано і розроблено теоретично-прикладні основи геоінформаційного математично-картографічного моделювання регіональної екомережі. Запропоновано загальну алгоритмічну схему моделювання, класифікацію елементів екомережі, їхніх функцій, критеріїв ідентифікації і рівня природно-каркасної значущості. Обґрунтовано концептуальну схему та методику математично-картографічного моделювання екомережі, яка оперує ситуаційними комбінаціями тематичних випадкових і детермінованих полів. Удосконалено способи оптимізації просторового вимірювання показників біоландшафтного різноманіття. Запропоновані підходи протестовано на прикладі басейну Росі.

Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем

Самойленко В. М., Верес К. О.

Київ: Ніка-Центр, 2007. 296 с. ISBN 978-966-521-465-6

Завантажити (.pdf)

Концепції факторного простору математики та ніші, розробленій в екології, застосовано до вивчення ландшафтів та їх залежності від клімату. Описано методику побудови та аналізу ніш ландшафтів рівнинної частини України у багатовимірному факторному просторі. Визначено багатовимірні ніші ландшафтів України у різних факторних просторах, оцінено їх об'єми та міри перекриття. Виконано оцінку подібності ландшафтів за їх вимогами до зовнішніх факторів. Проаналізовано очікувану реакцію рівнинних ландшафтів України на можливе потепління клімату. Запропоновано комплекс кількісних критеріїв щодо вибору територій для заповідання.

Модельна ідентифікація берегових геосистем

Самойленко В. М., Діброва І. О.

Київ: Ніка-Центр, 2012. 328 с. ISBN 978-966-521-598-1

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано та розроблено теоретично-прикладні основи модельної ідентифікації геосистем берегової зони водосховищ. Запроваджено поняття про берегову зону як макрогеотон та викладено способи його геотонного структурування. Створено класифікаційну схему головних сучасних фізико-географічних процесів у береговій зоні. Обґрунтовано підходи до структурування берегової зони й. запропоновано класифікації берегових геосистем. Визначено особливості модельного геоекологічно-функціонального районування берегової зони та вирізнення його таксонів. Розроблено підходи до моделювання стану таксонів районування шляхом оцінювання їхньої стійкості та надійності. Викладено способи чисельного вирішення низки теоретично-прикладних задач моделювання меж і елементів стану берегових геотонів. Апарат модельної ідентифікації протестовано щодо берегової зони Київського водосховища. Результати може бути використано у регіональних схемах і проектах природокористування та водоохоронного зонування для поліпшення стану берегових зон.

Моделювання басейнових геосистем

Самойленко В. М., Іванок Д. В.

Київ: ДП "Прінт Сервіс", 2015. 208 с. ISBN 978-617-7069-23-1

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано теоретично-прикладні основи моделювання стану басейнових геосистем середніх і великих водотоків. Запропоновані підходи до параметризації модельних оцінювань обґрунтованих складників рівня стану басейнової геосистеми базуються на використанні розрахункових комбінацій варіантних тематичних перетинів субполів модельних об'єктів із змістово визначеними субполями структури землекористування, а також модельних індексів і категорійно-класифікаційних схем. Параметричне моделювання обґрунтовано щодо основних форм стійкості ьасейнових геосистем фазово-антропізаційної стоково-регулювальної, флювіо-ерозійної, радіогеоекологічної, самоочищувальної та ін.). Запропоновані підходи верифіковано на прикладі басейнової геосистеми Десни.

Моделювання регіонально-специфічної екомережі

Самойленко В. М., Маляренко О. С.

Київ: Ніка-Центр, 2017. 196 с. CD, ISBN 978-966-521-691-9

Завантажити (.pdf)

Розроблено концептуальні підвалини та методику математично-геоінформаційного моделювання регіональної екомережі структурно багатоманітних і істотно антропізованих регіонів. Розглянуто критерії аналізу біоландшафтного різноманіття, алгоритм і геоінформаційно-технологічні підходи до моделювання регіонально-специфічної екомережі. Результати стануть в нагоді для наукового обґрунтування та практичної реалізації заходів із збереження та відновлення довкілля, насамперед на основі створення регіональних і міжрегіональних екологічних мереж. Підхід та метолику верифікаційно реалізовано на прикладі Північного Приазов’я.

Антропізація ландшафтів

Самойленко В. М., Діброва І. О., Пласкальний В. В.

Київ: Ніка-Центр, 2018. 232 с. ISBN 978-966-521-712-1

Завантажити (.pdf)

Обґрунтовано концептуальні підвалини та розроблено методику аналізу міри антропізації ландшафтів і фізико-географічних таксонів. Запропоновано категорійно-класифікаційну схему міри антропізації ландшафтів в залежності від міри антропогенного впливу на них. Сконструйовано септильно параметризовану нелінійну шкалу міри антропізації ландшафтів. Розроблено генералізовані шкали міри антропізації ландшафтів. Побудовано шкалу геоекологічної ситуації в землекористуванні. Здійснено верифікаційну реалізацію методики для зон мішаних і широколистяних лісів та лісостепу. Результати реалізації засвідчили обґрунтованість і доцільність застосування запропонованих аналітичних підходів. Їх може бути втілено в схемах і проектах природокористування для його оптимізації та реалізації ефективних природоохоронних заходів, спрямованих на регулювання антропогенного навантаження на ландшафти з метою його зниження, зважаючи й на транскордонний вимір таких заходів.

Геоекологія: Термінологічно-тлумачний словник

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П.

Київ: ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2016. 412 с. ISBN 978-617-696-449-0

Термінологічно-тлумачний словник є виданням довідково-інформаційного характеру, що відображає коло термінів, понять і категорій, прямо чи опосередковано пов’язаних з геоекологією. Словник дає достатньо повне уявлення про предмети, об’єкти, процеси, категорії тощо, які позначаються даними термінами. У статтях термінологічно-тлумачного словника висвітлюються найбільш поширені визначення і тлумачення широкого спектру геоекологічних та природоохоронних термінів і понять.

Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти

Шищенко П. Г., Гавриленко О. П., Муніч Н. В.

Київ: Альтерпрес, 2014. 468 с. СD, ISBN 978-966-542-566-3

Висвітлено історію розвитку геоекологічних уявлень, геоекологічні функції літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. Розкрито теоретико-методологічні основи геоекології. Проаналізовано головні положення сучасної геоекології, використано найновіші фактичні матеріали. Наведено різноманітні аспекти геоекологічного обґрунтування проектів природокористування та численні приклади екологічних ситуацій як в Україні, так і за її межами. Останній розділ присвячено розгляду регіональних геоекологічних проблем України.