Зміст освітніх програм

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітніми рівнями – "бакалавр", "магістр", "доктор філософії". Зокрема в галузі знань 10 – Природничі науки, за спеціальністю 106 – Географія в межах освітньої бакалаврської програми «Транскордонне екологічне співробітництво» та освітньої магістерської програми «Транскордонне природоохоронне співробітництво», а також за спеціальністю 103 – Науки про Землю в межах освітньої бакалаврської програми "Геоекологія та екосистемні послуги".

При кафедрі створено Центр сталих рішень GreenLabsKNU – студентський комунікаційний простір залучення ідей, досвіду, міжнародних партнерів, грантів, проєктів та програм.

Не менш важливою є практична апробація знань в навчально-дослідних та геоінформаційних лабораторіях кафедри, що дозволяє опанувати інструментарій та методи геоінформаційного просторового аналізу з програмними продуктами та просторовими даними в ГІС - ArcGis, QGIS, GRASS, SAGA GIS, SNAP Toolbox, R Studio.

Студенти також набувають навички накопичення й обробки інформації, її структурування, в тому числі іноземними мовами, які вивчаються протягом усіх чотирьох років навчання. Володіння мовами спрощує академічну мобільність та навчання в європейських закладах вищої освіти.

Окрім того, викладачі кафедри професійно застосовують новітні форми, методи та технології навчання, такі як тематичне реферування, аналітичні довідки, есе, презентації індивідуальних дослідницьких проєктів, кейс-стаді, дилемні ігри, круглі столи тощо.

Кафедра через обмін студентами, спільні наукові проекти тощо підтримує зв’язки з провідними зарубіжними науковими та освітніми установами, а також міжнародними організаціями. Викладачі та студенти кафедри проводять спільні наукові семінари, науково-практичні конференції, тренінги та воркшопи, публікують сумісні наукові статті з вченими науково-дослідницьких організацій зарубіжжя, беруть активну участь в роботі міжнародних проектів та міжнародних експертних груп (Швеція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Литва). До проведення лекційних занять кафедра додатково залучає викладачів провідних українських та зарубіжних університетів. Особливо плідні зв’язки вона має з університетами Берліну, Бидгощча, Будапешту, Ванкувер, Варшави, Кальмар (Швеція), Каунасу, Пізи, Сеулу, Тбілісі тощо.

Головна мета кафедри в галузі навчання – випуск з її стін високоосвіченої людини, здатної глибоко розуміти взаємодію людини та навколишнього природного середовища й творчо проводити в життя геоекологічні засади сталого розвитку.

Під час підготовки фахівців головна увага зосереджена на геоекологічних дослідженнях навколишнього природного середовища та його компонентів, зокрема вивчаються такі напрямки:

 • міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля
 • екологічна експертиза проектів природокористування
 • поведінка забруднюючих речовин в ландшафтах
 • оцінка впливу на довкілля
 • планування та дизайн ландшафтів
 • застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у екологічних дослідженнях ландшафтів

В процесі навчання студенти набувають низку професійних компетенцій, що дозволяють фахово виконувати:

 • аналіз стану довкілля
 • стратегічну екологічну оцінку
 • управління природокористуванням регіону
 • проектування природоохоронних територій
 • транскордонне співробітництво в галузі використання та охорони довкілля

Крім теоретичного навчання, студенти кафедри отримують практичні навички роботи за фахом під час проходження навчальних професійно-орієнтованих та польових практик в різних регіонах України, окремі студенти можуть проходити виробничу практику у фахових установах за кордоном.