Про кафедру

Кафедра фізичної географії та геоекології – провідна в Україні та авторитетна за кордоном освітня та наукова установа з проблем фізичної географії, геоекології, ландшафтної екології, географічних засад збереження та невиснажливого використання природних ресурсів, відновлення довкілля, екосистемних послуг, збереження біорізноманіття. Кафедра має більш як 130-літню історію: як самостійна кафедра фізичної географії була організована 1891 року. Свою сучасну назву кафедра отримала 1995 року – кафедра фізичної географії та геоекології. Така модернізація засвідчила зміну пріоритетів у навчально-науковій роботі кафедри, а саме – посилення природоохоронного та відновлювального складника у вивченні просторових систем, широке залучення для цього геоінформаційних технологій, математичного моделювання, міжнародного співробітництва у науковій, науково-практичній та освітній сфер. Фундатором таких змін був завідувач кафедри (1995 - 2022 рр.) М.Д. Гродзинський – видатний український ландшафтний еколог, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, професор, голова Асоціації ландшафтної екології України (IALE-Ukraine), член Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера". М.Д. Гродзинський, як один з авторів концепції поліструктурності ландшафтів, обґрунтував теоретичні підвалини множинності форм стійкості геосистем і методику кількісного оцінювання такої стійкості та визначення геоекологічно безпечних норм антропогенних навантажень на ландшафти. Він істотно посилив міжнародне визнання та зв'язки кафедри, зокрема проводячи дослідження та викладаючи у провідних університетах Європи, США та Республіки Корея.

Наразі на кафедрі працює 3 професори, 5 доцентів, 2 асистенти, функціонує Центр сталих рішень GreenLabsKNU та Навчальна лабораторія екології ландшафту.

Наша філософія

Лише фахівець, оснащений арсеналом сучасних технологій збору та опрацювання просторової інформації, має системне міждисциплінарне бачення простору та процесів, які йому загрожують, здатен зробити цей простір не лише безпечним, а й приємним і радісним для нашого існування у ньому. Виходячи з цього, визначальними рисами навчального процесу на кафедрі є:

Міждисциплінарність

Викладаються різні дисципліни, що стосуються простору: як власне географічні, так і інших галузей знань – інформатики, екології, міжнародних відносин тощо.

Орієнтація на суспільні виклики і запити

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі, постійно оновлюється з урахуванням потреб ринку що, зокрема, надає випускникам широкі можливості працевлаштування за фахом.

Практична орієнтованість

Низка спецкурсів, практичні заняття, виробничі та навчальні практики орієнтовані на засвоєння студентами навичок, необхідних у практиці менеджменту, охорони, оцінки, моніторингу довкілля, міжнародного екологічного співробітництва.

Інноваційність

Студенти мають засвоїти найновіші технології опрацювання інформації, передусім просторової; у методиці викладання викладачі широко використовують сучасні технології навчання, в тому числі комп’ютерні та дистанційні.

Креативність

Усіляко заохочується реалізація бакалаврами та магістрами свого творчого потенціалу; для цього кафедра пропонує вільний вибір студентами напрямків і тем своєї наукової роботи, надає можливості виконання самостійних досліджень в лабораторії екології ландшафту, з інформаційними, картографічними, іншими джерелами та технологічними можливостями кафедри.

Навчання

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітніми рівнями – "бакалавр", "магістр", "доктор філософії". Зокрема в галузі знань 10 – Природничі науки, за спеціальністю 106 – Географія в межах освітньої бакалаврської програми «Транскордонне екологічне співробітництво» та освітньої магістерської програми «Транскордонне природоохоронне співробітництво», а також за спеціальністю 103 – Науки про Землю в межах освітньої бакалаврської програми "Геоекологія та екосистемні послуги".

На рівень магістра та доктора філософії приймаються особи з інших факультетів університету та вищих навчальних закладів відповідної спеціалізації.

При кафедрі створено Центр сталих рішень GreenLabsKNU – студентський комунікаційний простір залучення ідей, досвіду, міжнародних партнерів, грантів, проєктів та програм.

Не менш важливою є практична апробація знань в навчально-дослідних та геоінформаційних лабораторіях кафедри, що дозволяє опанувати інструментарій та методи геоінформаційного просторового аналізу з програмними продуктами та просторовими даними в ГІС - ArcGis, QGIS, GRASS, SAGA GIS, SNAP Toolbox, R Studio.

Студенти також набувають навички накопичення й обробки інформації, її структурування, в тому числі іноземними мовами, які вивчаються протягом усіх чотирьох років навчання. Володіння мовами спрощує академічну мобільність та навчання в європейських закладах вищої освіти.

Окрім того, викладачі кафедри професійно застосовують новітні форми, методи та технології навчання, такі як тематичне реферування, аналітичні довідки, есе, презентації індивідуальних дослідницьких проєктів, кейс-стаді, дилемні ігри, круглі столи тощо.

Кар'єрні можливості

Зважаючи на те, що Україна є учасницею понад 50-ти міжнародних конвенцій та двосторонніх угод, пов’язаних з охороною довкілля, а також гостру та нагальну потребу у фахівцях з міжнародної екологічної комунікації, з питань екологічної політики, економічного розвитку територій, транскордонних стратегій та програм повоєнного відновлення України, підготовка фахівців дозволяє нашим випускникам займати такі професійні посади, як:

  • маркетолог екосистемних послуг;
  • менеджер міжнародних екологічних проєктів;
  • інженер з довкілля;
  • планувальник довкілля;
  • експерт з природокористування;
  • ГІС-аналітик;
  • фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища;
  • фахівець з ландшафтного дизайну тощо.

Випускники кафедри можуть обіймати посади аналітиків, менеджерів проектів, експертів та консультантів в установах та організаціях, що координують співробітництво, моніторинг, та безпеку в галузі екології та охорони природи; закладах освіти; проектно-пошукових та науково-дослідних організаціях; органах державного та регіонального управління.

Наукова робота

Головні напрямки наукових досліджень кафедри – ландшафтна екологія, моделювання географічних процесів і структур, геоінформаційні технології у вивченні ландшафтів, екосистемні послуги та дизайн ландшафту тощо.

Серед членів кафедри – визнані на міжнародному рівні науковці, члени престижних міжнародних наукових організацій, виконавці численних міжнародних наукових проектів і програм.

Міжнародні зв’язки

Кафедра через обмін студентами, спільні наукові проекти тощо підтримує зв’язки з провідними зарубіжними науковими та освітніми установами, а також міжнародними організаціями. Викладачі та студенти кафедри проводять спільні наукові семінари, науково-практичні конференції, тренінги та воркшопи, публікують сумісні наукові статті з вченими науково-дослідницьких організацій зарубіжжя, беруть активну участь в роботі міжнародних проектів та міжнародних експертних груп (Швеція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Литва). До проведення лекційних занять кафедра додатково залучає викладачів провідних українських та зарубіжних університетів. Особливо плідні зв’язки вона має з університетами Берліну, Бидгощча, Будапешту, Ванкувер, Варшави, Кальмар (Швеція), Каунасу, Пізи, Сеулу, Тбілісі тощо.

Практична підготовка студентів

Крім теоретичного навчання, студенти кафедри отримують практичні навички роботи за фахом під час проходження навчальних професійно-орієнтованих та польових практик в різних регіонах України (Карпати, міста Канів, Богуслав), а також виробничих в українських та міжнародних фахових установах. Окрім того, студенти мають можливість долучатися до щорічних зимових сесій Міжнародної Карпатської школи, учасники якої збираються у місті Косові Івано-Франківської області для обговорення актуальних питань захисту довкілля, розвитку міжнародної співпраці та шляхів поєднання освітніх заходів із практичною діяльністю.