Про кафедру

Кафедра фізичної географії та геоекології – провідна в Україні та авторитетна за кордоном установа, освітня та наукова діяльність якої пов’язана з територіальними, екологічними та інформаційними проблемами життєвого простору людини. Наша кафедра має мало не двохсотлітню історію й за цей проміжок часу фізична географія змінилась дуже сильно. Від науки про розміщення на Землі природних об’єктів і явищ (саме так фізична географія й досі постає у шкільних підручниках) вона трансформувалась у науку про земний простір, в якому відбувається наша діяльність, й про зміни простору внаслідок цієї діяльності. За такою наукою закріпилась назва “геоекологія”. Саме геоекологія й визначає сучасне обличчя нашої кафедри. Отже, у назві кафедри відображено її історію та її сучасність. “Фізична географія” – це символ історичних коренів кафедри, її вагомих здобутків в рамках компонентної та комплексної парадигм географії, тоді як “геоекологія” – це сучасність і майбутнє кафедри. Його ми пов’язуємо з вирішенням проблем довкілля на основі міждисциплінарного геоекологічного підходу з якнайширшим використанням сучасних геоінформаційних та інших комп'ютерних технологій.

Наша філософія

Лише фахівець, оснащений арсеналом сучасних технологій збору та опрацювання просторової інформації, має системне міждисциплінарне бачення простору та процесів, які йому загрожують, здатен зробити цей простір не лише безпечним, а й приємним і радісним для нашого існування у ньому. Виходячи з цього, визначальними рисами навчального процесу на кафедрі є:

Міждисциплінарність

Викладаються різні дисципліни, що стосуються простору: як власне географічні, так і інших галузей знань – інформатики, екології, міжнародних відносин тощо.

Орієнтація на суспільні виклики і запити

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі, постійно оновлюється з урахуванням потреб ринку що, зокрема, надає випускникам широкі можливості працевлаштування за фахом.

Практична орієнтованість

Низка спецкурсів, практичні заняття, виробничі та навчальні практики орієнтовані на засвоєння студентами навичок, необхідних у практиці менеджменту, охорони, оцінки, моніторингу довкілля, міжнародного екологічного співробітництва.

Інноваційність

Студенти мають засвоїти найновіші технології опрацювання інформації, передусім просторової; у методиці викладання викладачі широко використовують сучасні технології навчання, в тому числі комп’ютерні та дистанційні.

Креативність

Усіляко заохочується реалізація бакалаврами та магістрами свого творчого потенціалу; для цього кафедра пропонує вільний вибір студентами напрямків і тем своєї наукової роботи, надає можливості виконання самостійних досліджень в лабораторії екології ландшафту, з інформаційними, картографічними, іншими джерелами та технологічними можливостями кафедри.

Навчання

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітніми рівнями – "бакалавр", "магістр", "доктор філософії". Для бакалаврів пропонуються дві освітні програми – "Транскордонне екологічне співробітництво" та "Природнича географія” (в її рамах є дві спеціалізації "Ландшафтне планування та екологічна експертиза" й "Екологія та дизайн ландшафту").

На рівень магістра та доктора філософії приймаються особи з інших факультетів університету та вищих навчальних закладів відповідної спеціалізації.

Перспективи працевлаштування

Компанія “Microsoft” склала перелік найбільш затребуваних у ближчому майбутньому професій (Top-10 Microsoft). Серед цих професій ви не знайдете банкірів, економістів, юристів (їхні функції візьме на себе комп’ютер), але у цьому переліку є «спеціаліст з відновлення екосистем». Наше майбутнє неможливе без фахівців, професійно обізнаних з проблемами довкілля й здатних шукати шляхів його охорони та відновлення. Попит на таких фахівців є зараз, але він зростатиме швидкими темпами. Саме на підготовку таких фахівців й працює кафедра фізичної географії та геоекології.

Випускники кафедри можуть обіймати посади аналітиків, менеджерів проектів, експертів та консультантів в установах та організаціях, що координують співробітництво, моніторинг, та безпеку в галузі екології та охорони природи; закладах освіти; проектно-пошукових та науково-дослідних організаціях; органах державного та регіонального управління.

Наукова робота

Головні напрямки наукових досліджень кафедри – ландшафтна екологія і ландшафтне планування, математичне моделювання природних процесів і структур, застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування в геоекологічних дослідженнях, екологічна оцінка та експертиза проектів тощо.

Серед членів кафедри – визнані на міжнародному рівні науковці, члени престижних міжнародних наукових організацій, виконавці численних міжнародних наукових проектів і програм.

Міжнародні зв’язки

Кафедра через обмін студентами, спільні наукові проекти тощо підтримує зв’язки з провідними зарубіжними науковими та освітніми установами, а також міжнародними організаціями. Особливо плідні зв’язки вона має з університетами Берліну, Бидгощча, Будапешту, Ванкувер, Варшави, Кальмар (Швеція), Каунасу, Пізи, Сеулу, Тбілісі та ін.